تجهیزات پزشکی ورزشی:

تجهیزات پزشکی ورزشی تجهیزات مکمل درمانی است. هدف از تولید این دستگاه ها انجام حرکات عضلانی و فعالیت های فیزیکی برای بهبود ناتوانی ها و کم توانایی های افراد است. این دستگاه ها بر اساس نوع عضلات و دامنه حرکتی آن ها طراحی و تولید می شوند.

 افراد می توانند با استفاده از این دستگاه زیر نظر متخصص و یا با دستور العمل موجود در دستگاه به زندگی عادی و معمول خود بازگردند.