استپر باشگاهی

در این دستگاه با فشار وارد کردن به یکی از پدال ها بسمت پایین باعث بالا آمدن پدال دیگر می شود و این وابستگی به حرکت پاها می تواند چالش های بیشماری برای ورزشکاران بوجود بیاورد.

این دستگاه بر روی تمام عضلات پایین تنه کار می کنند، دقیقا شبیه راه رفتن روی پله های واقعی عمل می کنند. عضلاتی که در این دستگاه استفاده می شوند شامل چهارسر رانی، همسترینگ، نیم وتری ، خیاته و…  هر چقدر ماهیچ های شما بیشتر کار کند شما کالری بیشتری می سوزانید و  سیستم هوازی خود را پیشرفته تر می کنید و مدت زمان ورود به حالت خستگی را در خود افزایش می دهید.