روور( قایقی)

این دستگاه که به دستگاه قایقی معروف است معمولا به سه صورت( مدل هوازی(نشسته)، کابلی و اهرمی) در باشگاه ها دیده می شود. براساس نیاز تمرینی ورزشکاران مورد استفاده قرار می گیرند.

قایقی نشسته( هوازی) :

در این مدل بغییر از تمام عضلات پشت و بازوها ( کمر، دلتویید، کمر بند شانه ای و گردنی خلفی)و بازو که عضلات هدف این تمرین هستند. تمام عضلات شکم ، پاها، پایین تنه و تاندون ها در هنگام تمرین مورد استفاده قرار می گیرند.

از این قایقی بعنوان دستگاه تمرینی کل عضلات بدن نیز  نام برد. با این که تردمیل تنها هدفش پاهای ورزشکار است، دستگاه rower کمک می کند که قدرت و تحمل تمام عضلات بدن افزایش یابد.rower  می تواند شرایط  تمرینات با شدت کم را برای تمام عضلات بدن در یک لحظه فراهم کند که باعث می شود مقدار چربی سوزی افزایش پیدا کند.

قایقی کابلی:

دقیقا بر روی عضلات هدف این تمرین تمرکز دارد و شما می توانید با تغییرمیزان وزنه و یا محل کابل تمرکز تمرینی بیشتری بر روی یک یا چند عضله پشتی و شانه ای و بازوی خود ایجاد کنید.

قایقی اهرمی:

این مدل تمرکز تمرینی بیشتری برای تمرین روی یک یا چند عضله خاص پشت را برای ورزشکاران فراهم می کند. ورزشکار می تواند ارتفاع صندلی و ومیزان وزن هر دست خود را براساس نیاز و نوع تمرینی خود تنظیم کند.