IFI – سری آی اف آی:

IFI  یک استاندارد در بخش های فعالیت روزمره برای بهبود زندگی و عملکرد کم توانان و معلولان است.سال های زیادی است، در دنیا در مراکز تفریحی برای مناسب سازی فضا و تجهیزات برای مشارکت افراد کم توان و معلول، در فعالیت های ورزشی و تفریحی، مورد استفاده قرار می گیرد.

این استاندارد در تجهیزات ورزشی به این معنا است که دستگاه طیف زیادی از ورزشکاران را پوشش می دهد(هم افراد عادی ، هم معلولین و کم توانان) . این نوع دستگاه ها برای تمرینات هوازی و قدرتی پایه بسیار مناسب می باشند. می تواند در کنار دستگاه های دیگر بصورت مکمل در باشگاه ها قرارگیرند، افراد کم توان و معلول را به باشگاه ها بیاورند. تا آن ها نیز در فعالیت های ورزشی و قهرمانی مشارکت داشته باشند.