G1 :

این سری دستگاه( دستگاه های چند ایستگاه )  مناسب باشگاه هایی است که مدیران آن می خواهند بصورت آگاهانه هزینه کنند. سریG1 بگونه ای تولید شده است تا در فضای کم امکان فعالیت های متفاوت ورزشی را برای ورزشکاران فراهم کند.

بطور مثال دستگاه 3 ایستگاه این سری این امکان را فراهم می کند که هم زمان سه ورزشکار بتوانند تمرینات گوناگونی را انجام دهند. طراحی کلاسیک این دستگاه ها به همراه نیمکت ها و وزنه های کلاسیک ارائه می شود که طول عمر دستگاه افزایش میدهد.