VERSA :

این سری رنج زیادی از ویژگی ها را درخود پوشش می دهد. داری سبکترین و سنگین ترین وزنه ها و کیت حمایتی پا است. پس شما می توانید براساس نیاز باشگاه خود(تعداد مراجعین و میزان بودجه) انواع این دستگاه ها را در باشگاه های خود داشته باشید.این سری بدلیل طراحی بیومکانیکالی که دارد این امکان را فراهم می کند تا فعالیت های ورزشی را به روند زندگی خود وارد کنید.