تجهیزات خانگی:

این تجهیزات ورزشی برای فعالیت افراد در خانه و متناسب با فعالیت های خانگی طراحی و تولید می شوند. تمام افرادی که زمان کافی برای حضور در باشگاه ها را ندارند و یا از محیط های شلوغ خوششان نمی آید می توانند از این تجهیزات استفاده کنند. که باعث می شود در وقت و هزینه آن ها نیز صرفه جویی شود.

کاربران خانگی دستگاه معمولا با هدف تناسب اندام و یا سلامتی از این دستگاه ها استفاده می کنند، به همین دلیل دستگاه های هوازی برای این بخش مورد توجه قرار می گیرد.همچنین برای افرادی که می خواهند در فضای خانگی خود توانایی بدنی خود را افزایش دهند، نیز تجهیزات قدرتی، با ابعادی مناسب و با توجه به نیاز مشتریان تولید و به بازار ارائه شده است.