تجهیزات قدرتی خانگی:

همان گونه که از عنوان این مطلب مشخص است این تجهیزات باید در خانه استفاده شود. براین اساس تجهیزات باید در فضای کم حداکثر قابلیت استفاده را داشته باشند. این گونه تجهیزات قدرتی با جایگیری کم، این امکان را برای ورزشکاران و افرادی که می خواهند توانایی بدنی خود را افزایش دهند و یا می خواهند در تمام مکان ها به تمرین خود ادامه دهند مورد استفاده قرار می گیرد.