حرکت پشت پا خوابیده با دستگاه

شیوه اجرا حرکت پشت ران با دستگاه خوابیده  به حالت دمر روی دستگاه دراز کشیده ، پاشنه ها را زیر بالشتک لوله ای شکل قلاب کنید . با خم کردن زانو وزنه…

ادامه مطلب